Konkurs Nawigacyjny
pod patronatem
Instytutu Nawigacji i Hydrografi Morskiej w Gdyni

Konkurs jest adresowany do studentów studiujących kierunek Nawigacja na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Cele konkursu:
– podniesienie poziomu kompetencji nawigacyjno-kartograficznych,
– wyrabianie nawyku stosowania zasad matematycznych i procedur podczas prowadzenia nawigacji morskiej,
– motywacja do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie geometrii wykreślnej
oraz posługiwania się przyrządami nawigacyjnymi,
– oswajanie się z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych (praca z mapą
i przyrządami nawigacyjnymi, podejmowanie decyzji, kalkulacja matematyczno-nawigacyjna).

Zakres:
– Określanie kierunku i drogi w nawigacji.
– Przeliczanie kursów, namiarów i kątów kursowych.
– Obliczanie całkowitej poprawki kompasu magnetycznego.
– Obliczanie drogi okrętu przy poprawkach logu.
– Zliczenie graficzne z uwzględnieniem wiatru.
– Wyznaczanie pozycji zliczonej z uwzględnieniem dryfu.
– Zliczenie graficzne z uwzględnieniem prądu morskiego.
– Wyznaczanie pozycji zliczonej z uwzględnieniem prądu.
– Żegluga na stałym prądzie morskim.
– Zliczenie graficzne z uwzględnieniem wiatru i prądu.
– Żegluga na wietrze i prądzie morskim.
– Zliczenie graficzne z uwzględnieniem cyrkulacji.
– Wyznaczanie pozycji zliczonej z uwzględnieniem cyrkulacji.
– Pozycja obserwowana okrętu.
– Zasięg widoczności znaków nawigacyjnych.
– Określanie zasięgu widoczności znaków nawigacyjnych.
– Pozycja z obserwacji jednego znaku nawigacyjnego.
– Wyznaczanie pozycji obserwowanej z jednego znaku nawigacyjnego.
– Pozycja z obserwacji dwóch znaków nawigacyjnych.
– Żegluga w zasięgu widoczności dwóch znaków nawigacyjnych.
– Pozycja z obserwacji trzech znaków nawigacyjnych.
– Żegluga w zasięgu widoczności trzech znaków nawigacyjnych.
– Pozycja obserwowana w nakresie drogi okrętu.
– Żegluga z wykorzystaniem metod nawigacji terrestycznej.
– Zjawisko pływów morskich.
– Korzystanie z wydawnictw nawigacyjnych o pływach i prądach pływowych.
– Obliczanie elementów pływów w portach zasadniczych i dołączonych.
– Chronometr.

Cykliczny konkurs, odbywający na koniec lub początek semestru letniego dla Studentów Nawigacji organizowany we współpracy z Instytutem Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w najbliższej edycji.
Informacja wkrótce.

konkursfilambda