STATUT KOŁA NAUKOWEGO NAWIGATORÓW AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

Rozdział I

Postanowienia ogólne:

§1.

Koło Naukowe Nawigatorów przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, zwane dalej Kołem działa na podstawie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365), a także postanowień niniejszego Statutu.

§2.

Koło Naukowe Nawigatorów jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Uczelni. Koło działa przy Kierunku Nawigacja, Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

§3.

Siedzibą Koła jest Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, mieszcząca się przy ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia.

§4.

Koło posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Koło Naukowe Nawigatorów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69.

§5.

Czas działania Koła jest nieokreślony.

§6.

Logo jak we wzorze. Wzór Logo Koła Naukowego Nawigatorów znajduje się w załączniku do niniejszego statutu.

Rozdział II

Cele Koła i ich realizacja

§7.

Celami statutowymi Koła są:
1. Rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim.
2. Organizowanie spotkań naukowych, dyskusji, seminariów, praktyk, konferencji naukowych, a także obozów naukowych.
3. Rozwijanie współpracy między studentami uczelni technicznych i morskich o specjalności nawigacyjnej w Polsce, między studentami a organizacjami zawodowymi nawigatorów w Polsce, a także między studentami i przedsiębiorstwami.
4. Upowszechnianie wyników ich pracy naukowej.
5. Promowanie Akademii Marynarki Wojennej w Polsce i na świecie.

§8.

Koło realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z władzami Uczelni, Samorządem Studenckim oraz stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie Uczelni, kraju i zagranicy, zwłaszcza o charakterze zawodowym.
2. Organizowanie wykładów, zebrań naukowych, wydziałowych i uczelnianych sesji kół naukowych, spotkań dyskusyjnych, wyjazdów, praktyk, obozów naukowych oraz innych imprez naukowych, a także kulturalnych i turystycznych.
3. Organizowanie wymian kulturalnych, naukowych i turystycznych między uczelniami krajowymi i zagranicznymi.
4. Organizowanie i pośredniczenie w stażach i praktykach zawodowych.
5. Reprezentowanie swoich członków wobec władz Uczelni w zakresie ich uprawnień studenckich.

Rozdział III

Członkostwo Koła, prawa i obowiązki

§9.

Koło Naukowe Nawigatorów tworzą:
1. Członkowie Zwyczajni, zwani dalej członkami
2. Członkowie Wspierający
3. Członkowi Honorowi

§10.

Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student, stażysta, pracownik naukowy lub absolwent (nawigator) Kierunku Nawigacja, Wydziału nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – aktywnie współpracujący z Kołem, wykazujący zainteresowanie naukowe, osiągający pozytywne wyniki w nauce, deklarujący chęć realizacji celów Koła oraz uznający jego statut.

§11.

Członkowie Zwyczajni mają prawo do:
1. Korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego.
2. Aktywnego reprezentowania Koła.
3. Zabierania głosu na zebraniach, zgłaszania wniosków i interpelacji
4. Być preferowanym w ubieganiu się o członkostwo w atrakcyjnych formach ruchu naukowego (obozy naukowe, praktyki zagraniczne, indywidualne programy studiowania).
5. Używania Logo Koła.
6. Realizowanie innych uprawnień przewidzianych niniejszym statutem.

§12.

Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca i wspierająca cele Koła.

§13.

Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Koła.

§14.

Członkowie Koła mają obowiązki do których należą:
1. Przestrzeganie postanowień statutu Koła oraz decyzji jego organów.
2. Aktywne uczestnictwo w pracach Koła.
3. Dbanie o dobre imię Koła.

§15.

Członkostwo w Kole nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła.

§16.

Członkostwo ustaje na skutek:
1. Złożenia Zarządowi Koła oświadczenia o rezygnacji z członkostwa.
2. Narażenia dobrego Imienia Koła.
3. Działalności sprzecznej ze statutem Koła.

§17.

Wykluczenie z Koła następuje w drodze decyzji Zarządu Koła.

§18.

Członkostwo wspierające i honorowe nadawane jest na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków Koła.

§19.

Członek Wspierający i Honorowy posiada prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§20.

Członkostwa wspierającego i honorowego pozbawia na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.

Rozdział IV

Władze Koła

§21.

Władzami Koła są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Koła.
2. Zarząd Koła.

§22.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła.

§23.

W skład Walnego Zgromadzenia Członków wchodzą wszyscy Członkowie.

§24.

Każdemu Członkowi wchodzącemu w skład Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje 1 głos.

§25.

Walne Zgromadzenie odbywa się przynajmniej jeden raz w ciągu roku, w terminie do 30 stycznia.

§26.

Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Koła.

§27.

Zarząd Koła ma obowiązek podjąć decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek 1/3 liczby Członków, w terminie do 7 dni od złożenia wniosku.

§28.

Miejsce i data zwołania Walnego Zgromadzenia Członków zostają podane do publicznej wiadomości Członków Koła na tablicy ogłoszeń Koła, na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

§29.

Do obowiązków i kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Wybór Członków Zarządu Koła.
2. Odwołanie Członków Zarządu Koła.
3. Podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu.
4. Podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania Koła.
5. Rozpatrywanie skarg Członków Koła na działalność Członków Zarządu Koła.
6. Podejmowanie decyzji odnośnie kierunków działalności Koła.

§30.

Zarząd Koła wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków na okres 1 roku akademickiego.

§31.

Członkowie Zarządu Koła są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów.

§32.

Głosowania dotyczące powoływania i odwoływania Członków Zarządu Koła są jawne.

§33.

W skład Zarządu Koła wchodzą:
1. Prezes
2. Wiceprezes
3. Sekretarz
4. Skarbnik

§34.

Skład Zarządu Koła może być w razie konieczności powiększony, na wniosek Zarządu, decyzją Walnego Zgromadzenia Członków.

§35.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Koła należy:
1. Podejmowanie wiążących decyzji dotyczących działalności Koła.
2. Ustalanie planu pracy i czuwanie nad jego wykonaniem.
3. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków.
4. Podejmowanie decyzji o nadaniu i odebraniu praw członkowskich.
5. Rozstrzyganie sporów, których nie reguluje statut.
6. Administrowanie majątkiem Koła.
7. Kierowanie bieżącą działalnością Koła.
8. Prowadzenie rejestru Członków Koła.

§36.

Do kompetencji i obowiązków Prezesa należy:
1. Odpowiedzialne kierowanie pracami Koła.
2. Reprezentowania Koła na zewnątrz.
3. Reprezentowanie Koła w kontaktach z Władzami Uczelni.
4. Występowanie w imieniu Koła we wszystkich oficjalnych uroczystościach.
5. Prowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków.
6. Dbanie o rozwój organizacji i jej Członków.
7. Kierowanie i koordynowanie pracy Koła oraz współpracy z innymi organizacjami.
8. Podejmowanie czynności pozostających w kompetencji Zarządu Koła w sprawach nie cierpiących zwłoki (czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Koła).
9. Zwoływanie zebrania Zarządu Koła.
10. Dbanie o rzetelny wizerunek Koła.
11. Czuwanie nad przestrzeganiem przez Członków Koła przepisów zawartych w statucie.

§37.

Do obowiązków i kompetencji Wiceprezesa należy:
1. Reprezentowanie Koła na zewnątrz.
2. Zastępowanie Prezesa podczas jego nieobecności.
3. Pomoc prezesowi w spełnianiu jego obowiązków.
4. Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji między Członkami Koła.
5. Koordynowanie prac naukowych prowadzonych przez Koło.
6. Odpowiedzialność za działalność naukową prowadzona przez Koło.
7. Koordynowanie i kontrola kontaktów Koła z podmiotami zewnętrznymi.

§38.

Do obowiązków i kompetencji Sekretarza Koła należy:
1. Sporządzanie sprawozdań z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków oraz wszystkich oficjalnych spotkań organizowanych przez Koło.
2. Gromadzenie dokumentacji i sprawozdań Koła.
3. Sprawowanie właściwej opieki nad wszelką dokumentacją Koła.
4. Sprawowanie opieki nad pieczątką i biurem.
5. Prowadzenie dokumentacji związanej z formalnym aspektem działalności Koła na Uczelni.

§39.

Do obowiązków i kompetencji Skarbnika należy:
1. Dbanie o racjonalne wykorzystanie środków finansowych Koła.
2. Rzetelne prowadzenie spraw finansowych Koła.
3. Gromadzenie wszystkich dokumentów dotyczących wydatków Koła.
4. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wszystkich przedsięwzięć w które zaangażowane są środki finansowe Koła.
5. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
6. Sporządzanie kosztorysów projektów.

Rozdział V

Regulacje finansowe Koła

§40.

Dla realizacji swoich celów statutowych Koło korzysta z następujących źródeł finansowania:
1. Środki finansowe otrzymywane od Uczelni.
2. Sponsoring.
3. Dotacje, darowizny.
4. Inne środki dopuszczone prawem.

§41.

O podziale środków finansowych Koła decyduje Zarząd Koła.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§42.

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przezWalne Zgromadzenie Członków oraz zatwierdzenie go przez odpowiednie Władze Uczelni.

§43.

Zmiana sttutu następuje w drodze decyzji Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§44.

Rozwiązanie Koła może nastąpić na wniosek Zarządu Koła, w drodze decyzji Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

Niniejszy statut został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków na posiedzeniu w dniu ……………. 2016 roku.

Załączniki:
1. Logo Koła Naukowego Nawigatorów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

  Logo Koło Naukowe Filamba (219,7 KiB, 340 hits)